MICHELIN TÜRKİYE WEBSİTESİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL AYDINLATMA BEYANI

07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Şirketimiz Michelin Lastikleri Ticaret A.Ş. (“Şirket” veya “Michelin”) “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi KVKK ile belirlenmiş sınırlar çerçevesinde ve KVKK’da belirtilen durumlar için işleyebilecektir. Şirketimiz olarak KVKK 10. maddesi uyarınca sizleri, kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi 

KVKK uyarınca, Michelin olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,  hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde doğru ve güncel olarak işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz. 

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı 

Michelin Lastikleri Ticaret A.Ş.’nin Michelin Türkiye websitesi’ne ( https://www.michelin.com.tr ) sağlamış olduğunuz adınız, soyadınız, adresiniz ve e-posta adresiniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, gerçek kullanıcı yorumlarını potansiyel müşteriler ile buluşturarak Michelin lastiklerinin tanıtımını yapmak, websitesinde gerçek kullanıcı yorumlarını potansiyel müşterilere ve Michelin lastikleri hakkında bilgi almak isteyenlere göstermek adına müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi ve talep/şikayetlerin takibi amaçlarıyla işlenerek, bu işlenme amaçlarıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır.  

Web sitemiz için yorum veya geri bildirim göndermeni halinde, bu yorumların, tarafımıza sağladığınız ad soyad veya takma ad bilgileri ile birlikte web sitemizin diğer kullanıcılarına görünür olacağını lütfen unutmayın. Ilgili kişisel verilerinizin işlenmesine ve paylaşılmasına açık rızanızı vermemeniz halinde, yorum ve değerlendirmeleriniz sistemimizde saklansa bile adınız soyadınız ve diğer kişiler verileriniz tarafımızca silinecektir.

Şirketimiz tarafından KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir. Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgi için Michelin Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası’na https://www.michelin.com.tr/kisisel-veri-saklama-ve-imha-politikasi adresinden ulaşabilirisniz. 

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması 

Yukarıda açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde aşağıda belirtilen kişilere aktarılabilecek, bunlarla paylaşılabilecek ve/veya bu kişilere kişisel verilerinize erişim hakkı verilebilecektir. 

Adınız, soyadınız, adresiniz ve e-posta adresiniz, 

  1. Michelin Türkiye Websitesi’nin sunucusu Hollanda’da bulunduğundan Hollanda’ya aktarılmaktadır.                                                                         
  2. Sunucusu Hollanda’da bulunan Michelin Türkiye Websitesi’nde saklandığından, kişisel verilerinize yukarıda sayılan amaçlar dahilinde ve Michelin global grup politikası uyarınca Michelin Türkiye Websitesine erişim hakkına sahip merkezi Fransa’da yer alan “Manufacture Française des Pneumatiques Michelin” ve merkezi Hindistan’da bulunan Michelin India Private Limited unvanlı Grup şirketleri/iştirakleri tarafından Michelin Türkiye Websitesi vasıtasıyla erişilebilmekte, işlenebilmekte, elde edilebilmekte, kayıt altına alınabilmekte, saklanabilmekte, depolanabilmekte, kullanılabilmekte, muhafaza edilebilmekte, değiştirilebilmekte, yeniden düzenlenebilmekte, açıklanabilmekte, elde edilebilir hale getirilebilmekte ve sınıflandırılabilmektedir ve bu kişiler ile paylaşılabilecektir.                                                  
  3. Michelin Türkiye Websitesine ilişkin teknik destek, bakım hizmetleri Fransa'da yer alan Microsoft France SAS ve Accenture SAS, İrlanda'da yer alan Microsoft Ireland Operations Limited, Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan Microsoft Corporation ve Accenture (US), Kanada'da yer alan Microsoft Canada Head Office, Çin'de yer alan Microsoft China, Hong Kong'da yer alan Microsoft Hong Kong Limited, Mısır'da yer alan Microsoft Egypt, Japonya'da yer alan Microsoft Japan Co., Ltd., Singapur'da yer alan Microsoft Operations, Hindistan'da yer alan Microsoft India Private Limited ve Accenture India, İsrail'de yer alan Microsoft Israel Ltd. unvanlı şirketlerden alınmakta olduğundan bahsi geçen kişisel verilerinize yukarıda sayılan hizmet sağlayıcı şirketler tarafından yurtdışından erişim sağlanabilecektir.

 

Verified Reviews yazılımının Fransa’da bulunan veri merkezlerinde tutulması sebebiyle Fransa’ya aktarılmaktadır. 

Ayrıca, yasal bir sorumluluğu yerine getirmek, koşul ve şartlarımızı ya da diğer sözleşmelerimizi yürürlüğe sokmak ya da uygulamak için; ya da Michelin grubunun, müşterilerimizin ya da başkalarının haklarını, mülkiyetini ya da güvenliğini güvence altına almak için kişisel verilerinizi paylaşma yükümlülüğü altına girmemiz gerekiyorsa, bu bağlamda kişisel verilerinizi kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve yetkili özel hukuk kişileri de dahil olmak üzere gizlilik sorumluluğu kapsamında olan profesyonel danışmanlarımıza açıklayabileceğimizi belirtmek isteriz.  

Michelin kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, kişisel bilgilerin yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Kişisel veri aktarımlarının Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkelere yapılabilmesi Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kişisel Verileri Koruma Kurul’unun izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla mümkün olabilecektir.

4. Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Michelin tarafından web sitesi üzerinden elektronik olarak ve yukarıda belirtilen amaçlara dayanarak toplanmaktadır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK’nın 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. KVKK’nın 11. Maddesi Gereği İlgili Kişi Olarak Haklarınız 

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, kişisel veri sahipleri olarak yazılı bir şekilde ve kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte, kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren yazılı dilekçeniz ile Şirketimizin Levent Mah. Meltem Sok. İş Kuleleri Sit. Kule 3 Apt.No:14 Kat:13-14 / 14-15 Beşiktaş – İstanbul, adresine bizzat veya iadeli taahhütlü mektupla veya info1@michelin.com  mail adresine iletmeniz halinde, talebiniz Michelin tarafından değerlendirilerek KVKK kapsamında öngörülen şekilde en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Michelin’in Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

KVKK’nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin; işlenilip işlenilmediğini öğrenme; işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; aktarıldığı üçüncü kişilerce yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme; eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme; yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve KVKK’na aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu KVKK kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.


Bilgi alma hakkınız kapsamında yukarıda belirtilenler kapsamında bilgi edinebilmek ve Michelin Lastikleri Ticaret Anonim Şirketi Veri Sahibi Başvuru Formu’na, ulaşmak için lütfen https://www.michelin.com.tr/basvuru-formu adresine gidiniz.

Michelin Lastikleri Ticaret A.Ş.

Merkez: Levent Mah. Meltem Sok. İş Kuleleri Sit. Kule 3 Apt.No:14 Kat:13-14 / 14-15 Beşiktaş – İstanbul,

Tel : 90 +212 317 52 00

Mersis No: 0620006703200017

Desteklenmeyen bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz
Kullanmakta olduğunuz tarayıcı bu web sitesi tarafından desteklenmiyor. Bu nedenle bazı fonksiyonlar istendiği gibi çalışmayabilir. Ayrıca sayfa açılırken sorunlar görülebilir. Bu web sitesini en iyi şekilde kullanabilmek için aşağıdaki tarayıcılardan birini kullanın veya tarayıcınızı güncelleyin.