KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ GENEL AYDINLATMA BEYANI

İŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ GENEL AYDINLATMA BEYANI

Michelin Lastikleri Ticaret Anonim Şirketi (“MICHELIN /Şirket)  olarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine önem atfetmekteyiz. Bu kapsamda, KVKK 10. maddesi uyarınca sizi, kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

 

Kişisel verileriniz ve bu verileri nasıl kullanacağımızla ilgili uygulamalarımızı öğrenmek için buradaki Kişisel Verilerin İşlenmesi Genel Aydınlatma Beyanını ve Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasını okumanızı öneririz:

Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası

 

1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

 

KVKK uyarınca, MICHELIN olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,  hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde doğru ve güncel olarak işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı 

 

Mezkûr kişisel verileriniz, isim, soyad, adres, telefon ve irtibat bilgileriniz, elektronik posta adresi bilgileriniz ve websitemiz üzerinde bizimle paylaştığınız diğer verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Şirketimizin işletmesel faaliyet süreçlerinin, iş ilişkilerimizin, müşteri süreçlerinin yürütülebilmesi, ilgili kişilerin taleplerinin alınabilmesi, karşılanabilmesi ve teknik süreçlerin devamı, Şirketin ticari güvenliğinin sağlanabilmesi, çalışmalarımızın yürütülebilmesi, size yarışma veya promosyonlarımız hakkında daha fazla bilgi göndermemizin veya yarışmayı kazanan siz iseniz ödülünüzü göndermemizin sağlanması, belirli bir konuyla ilgili bilgi toplanması, bize iletmiş olduğunuz yorumlarınıza, sorularınıza yanıt vermemizin veya bunları takip etmemizin sağlanması, size ilgili bildirimlerin ve/veya bültenlerin ve/veya herhangi bir pazarlama iletişiminin gönderilebilmesi, gerektiğinde ticari iletiler aracılığı ile tarafınızla iletişime geçilmesi, Şirketimiz tarafından sunulan hizmet veya ürünlerimize ilişkin yorumların toplanabilmesi, hizmet ve ürünlerimizle ilgili olarak memnuniyetin ölçümlenmesi, anket ve müşteri memnuniyeti araştırmaları ve bu kapsamdaki hizmetlerin sağlanması amacıyla her türlü iletişim yapılması, ihtiyaçlarınız doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi ve gerekli kalite denetimlerinin yapılmasının sağlanması, üyelik işlemleri süreçlerinin tasarlanması ve/veya icrası, sosyal sorumluluk ve/veya sivil toplum aktivitelerinin, sponsorluk faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, Şirketimiz ve şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, iş başvurusu ve insan kaynakları uygulamaları gibi amaçlarla işlenmekte, ayrıca konum verileriniz ise çevre konumlardaki bayilerin tespit edilmesi amacıyla işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda ve websitesine girilen bilgiler bakımından ise websitemizin diğer kullanıcıları tarafından görünür bir şekilde güvenli bir şekilde saklanmaktadır. MICHELIN tarafından KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir.

 

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; https://www.michelin.com.tr/kisisel-veri-saklama-ve-imha-politikasi adresinden MICHELIN Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’ndan ulaşabilirsiniz. 

 

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

 

MICHELIN, faaliyet gösterdiği çeşitli ülkelerde veri tabanları bulunan uluslararası bir gruptur. MICHELIN, kişisel verilerinizi grup içindeki veri tabanlarından birine veya yurtdışında bulunan harici ortaklarından birine aktarabilir. Veri koruma seviyeleri dünya çapında değişiklik gösterdiğinden, kişisel verilerinizi aynı kişisel koruma düzeyini koruyorlarsa, yalnızca Michelin Grubu şirketlerine veya Avrupa Birliği dışındaki üçüncü taraf şirketlere aktarabiliriz.

Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve ayrıca Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sahipleri ile müşterilerimiz arasındaki iş ilişkisinin sağlanması ve/veya bu amaçla görüşmeler yapılması, hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla, ve MICHELIN tarafından yukarıda yer alan amaçlarla sınırlı olmak üzere; yurt içi veya yurt dışındaki grup şirketlerimize, iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşterilere, bayilerimize, dağıtım kanalımızda bulunan üçüncü şahıslara, tedarikçilerimize, müşavirlerimize, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, özel kişilere, iş ortaklarımıza, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla, destek hizmeti alınan firmalara ve hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine aktarılabilecek, bunlarla paylaşılabilecek ve/veya bu kişilere kişisel verilerinize erişim hakkı verilebilecektir.

MICHELIN kişisel verilerinizi MICHELIN’in talebinizi işleme koymak veya size hizmetlerini sunmak için kullanabileceği seçilmiş hizmet sağlayıcılar ile paylaşabilecektir. Bu hizmet sağlayıcılar, MICHELIN adına veri işleyen olarak hareket eder ve barındırma ve e-posta hizmetleri ile derecelendirme ve yorumları yönetme gibi BT ve sistem yönetimi hizmetleri sağlar.

 

Kişisel veri aktarımlarının Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkelere yapılabilmesi Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kişisel Verileri Koruma Kurul’unun izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla mümkün olabilecektir.

Ayrıca, yasal bir sorumluluğu yerine getirmek, koşul ve şartlarımızı ya da diğer sözleşmelerimizi yürürlüğe sokmak ya da uygulamak için; ya da MICHELIN grubunun, müşterilerimizin ya da başkalarının haklarını, mülkiyetini ya da güvenliğini güvence altına almak için kişisel verilerinizi paylaşma yükümlülüğü altına girmemiz gerekiyorsa, bu bağlamda kişisel verilerinizi kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve yetkili özel hukuk kişileri de dahil olmak üzere gizlilik sorumluluğu kapsamında olan profesyonel danışmanlarımıza açıklayabileceğimizi belirtmek isteriz. 

4. Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla MICHELIN tarafından farklı kanallar vasıtasıyla, sözlü, yazılı veya elektronik olarak ve yukarıda belirtilen amaçlara dayanarak; sunduğumuz hizmetleri geliştirmek,  ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK’nın 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

5. KVKK’nın 11. Maddesi Gereği İlgili Kişi Olarak Haklarınız

 

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, kişisel veri sahipleri olarak yazılı bir şekilde ve kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte, kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren yazılı dilekçeniz ile Şirketimizin Tekfen Tower Büyükdere Cad. No: 209, Podyum Kat 4.Levent - 34394 - İstanbul, Türkiye adresine bizzat veya iadeli taahhütlü mektupla iletmeniz halinde, talebiniz MICHELIN tarafından değerlendirilerek KVKK kapsamında öngörülen şekilde en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, MICHELIN’ın Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

 

 KVKK’nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, KVKK’nın 11. maddesi çerçevesinde haklarınız; Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

 

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,

e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

Veri Sahibi Formu için Tıklayınız.

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi Genel Aydınlatma Beyanı veya diğer veri koruma uygulamalarımıza ilişkin herhangi bir soru veya endişenizin bulunması halinde veya bir erişim talebinizin bulunması halinde, bize Levent Mah. Meltem Sok. İş Kuleleri Sit. Kule 3 Apt. No:14 Kat:13-14 / 14-15 Beşiktaş – İstanbul, Türkiye adresinden veya (90) 212 317 52 00 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.

 

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Genel Aydınlatma Beyanı 07/09/2019 tarihinde hazırlanmıştır. Aydınlatma Beyanı metninde herhangi bir değişiklik olması durumunda, işbu Aydınlatma Beyanının yürürlük tarihi ve içeriği Şirketimiz tarafından güncellenecektir.

 

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİMİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca ticari elektronik ileti; elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletileri, ifade eder. Ticari elektronik iletiler, alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilir. Bu onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilir. Alıcılar diledikleri zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilir.

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca, Michelin tarafından yürütülen veya gelecekte yürütülecek olan kampanyalarla ve/veya yeni ürün lansmanları ilgili olarak telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak ticari elektronik iletiler aracılığı ile tarafınızla iletişime geçilebilecektir.

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca ticari elektronik ileti gönderimine dair onay verseniz dahi dilediğiniz zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı gönderide yer alan linke girerek her zaman reddedebilirsiniz.